Αναβάθμιση του Elastix με το YUM

1. Κάντε αναβάθμιση τις πηγές λογισμικού. Πάντε στο SYSTEM>UPDATES (θα αργήσει λίγο) και πατήστε το Repositories Update.2. Όταν τελειώσει, πατήστε το SYSTEM>SHUTDOWN και επιλέξτε το Reboot.3. Μπείτε ως root, είτε φυσικά, είτε μέσω SSH.

Welcome to Elastix
—————————————————-

For access to the Elastix web GUI use this URL
http://192.168.1.33

[root@greek ~]#


4. Αμέσως δώστε την εντολή αναβάθμισης YUM.

[root@greek ~]#yum update


5. Εφόσων έχετε σύνδεση στο Internet και δουλεύουν και οι servers θα αρχίσει η διαδικασία αναβάθμισης.

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.as29550.net
* updates: mirror.as29550.net
* addons: mirror.as29550.net
* extras: mirror.as29550.net

elastix-base | 951 B 00:00

base | 1.1 kB 00:00

elastix-updates | 951 B 00:00

updates | 951 B 00:00

addons | 951 B 00:00

extras | 1.1 kB 00:00
Excluding Packages from Base RPM Repository for Elastix
Finished
Excluding Packages from CentOS-5 – Base
Finished
Excluding Packages from Updates RPM Repository for Elastix
Finished
Excluding Packages from CentOS-5 – Updates
Finished
Excluding Packages from CentOS-5 – Addons
Finished
Excluding Packages from CentOS-5 – Extras
Finished
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package openssh-server.i386 0:4.3p2-36.el5 set to be updated
–> Processing Dependency: libfipscheck.so.1 for package: openssh-server
—> Package openssl.i686 0:0.9.8e-12.el5 set to be updated
—> Package nspr.i386 0:4.7.5-1.el5_4 set to be updated
—> Package openssh.i386 0:4.3p2-36.el5 set to be updated
—> Package openssh-clients.i386 0:4.3p2-36.el5 set to be updated
—> Package mysql-devel.i386 0:5.0.77-3.el5 set to be updated
—> Package kernel-module-dahdi-xen.i686 0:2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 set to be updated
—> Package dahdi.i686 0:2.2.0.2-5 set to be updated
—> Package nfs-utils.i386 1:1.0.9-42.el5 set to be updated
—> Package openssl-devel.i386 0:0.9.8e-12.el5 set to be updated
—> Package mysql.i386 0:5.0.77-3.el5 set to be updated
—> Package mysql-server.i386 0:5.0.77-3.el5 set to be updated
—> Package kernel-module-dahdi.i686 0:2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 set to be updated
—> Package dahdi-devel.i686 0:2.2.0.2-5 set to be updated
–> Running transaction check
—> Package fipscheck.i386 0:1.0.3-1.el5 set to be updated
–> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
=============================================================================================================================
Updating:
dahdi i686 2.2.0.2-5 elastix-updates 647 k
dahdi-devel i686 2.2.0.2-5 elastix-updates 46 k
kernel-module-dahdi i686 2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 elastix-updates 8.1 M
kernel-module-dahdi-xen i686 2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 elastix-updates 8.1 M
mysql i386 5.0.77-3.el5 updates 4.8 M
mysql-devel i386 5.0.77-3.el5 updates 2.4 M
mysql-server i386 5.0.77-3.el5 updates 9.8 M
nfs-utils i386 1:1.0.9-42.el5 updates 381 k
nspr i386 4.7.5-1.el5_4 updates 119 k
openssh i386 4.3p2-36.el5 updates 286 k
openssh-clients i386 4.3p2-36.el5 updates 447 k
openssh-server i386 4.3p2-36.el5 updates 268 k
openssl i686 0.9.8e-12.el5 updates 1.4 M
openssl-devel i386 0.9.8e-12.el5 updates 1.9 M
Installing for dependencies:
fipscheck i386 1.0.3-1.el5 base 11 k

Transaction Summary
=============================================================================================================================
Install 1 Package(s)
Update 14 Package(s)
Remove 0 Package(s)

Total download size: 39 M
Is this ok [y/N]:


Πατήστε το y να ξεκινήσει η αναβάθμιση.

6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί:

Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:

(1/15): fipscheck-1.0.3-1.el5.i386.rpm | 11 kB 00:00
(2/15): dahdi-devel-2.2.0.2-5.i686.rpm | 46 kB 00:00
(3/15): nspr-4.7.5-1.el5_4.i386.rpm | 119 kB 00:00
(4/15): openssh-server-4.3p2-36.el5.i386.rpm | 268 kB 00:01
(5/15): openssh-4.3p2-36.el5.i386.rpm | 286 kB 00:01
(6/15): nfs-utils-1.0.9-42.el5.i386.rpm | 381 kB 00:01
(7/15): openssh-clients-4.3p2-36.el5.i386.rpm | 447 kB 00:01
(8/15): dahdi-2.2.0.2-5.i686.rpm | 647 kB 00:02
(9/15): openssl-0.9.8e-12.el5.i686.rpm | 1.4 MB 00:14
(10/15): openssl-devel-0.9.8e-12.el5.i386.rpm | 1.9 MB 00:06
(11/15): mysql-devel-5.0.77-3.el5.i386.rpm | 2.4 MB 00:09
(12/15): mysql-5.0.77-3.el5.i386.rpm | 4.8 MB 00:27
(13/15): kernel-module-dahdi-xen-2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5.i686.rpm | 8.1 MB 00:30
(14/15): kernel-module-dahdi-2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5.i686.rpm | 8.1 MB 00:29
(15/15): mysql-server-5.0.77-3.el5.i386.rpm | 9.8 MB 00:34
—————————————————————————————————————————–
Total 241 kB/s | 39 MB 02:43


7. Αφού ολοκληρωθεί, θα αρχίσει να κάνει εγκατάσταση. Εσείς θα χρειαστείτε μια επανεκκίνηση στο τέλος και θα συνεχίσετε να τρέχετε το πρόγραμμα.

Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction

Updating : openssl [ 1/29]

Updating : dahdi [ 2/29]

Updating : mysql [ 3/29]

Updating : nspr [ 4/29]

Installing : fipscheck [ 5/29]

Updating : openssh [ 6/29]

Updating : openssh-clients [ 7/29]

Updating : openssh-server [ 8/29]

Updating : mysql-server [ 9/29]

Updating : nfs-utils [10/29]

Updating : openssl-devel [11/29]

Updating : kernel-module-dahdi [12/29]

Updating : kernel-module-dahdi-xen [13/29]

Updating : mysql-devel [14/29]

Updating : dahdi-devel [15/29]

Cleanup : openssh-clients [16/29]

Cleanup : openssh [17/29]

Cleanup : kernel-module-dahdi [18/29]

Cleanup : kernel-module-dahdi-xen [19/29]

Cleanup : nfs-utils [20/29]

Cleanup : openssl-devel [21/29]

Cleanup : openssh-server [22/29]

Cleanup : dahdi [23/29]

Cleanup : mysql-devel [24/29]

Cleanup : mysql-server [25/29]

Cleanup : mysql [26/29]

Cleanup : dahdi-devel [27/29]

Cleanup : nspr [28/29]

Cleanup : openssl [29/29]

Dependency Installed: fipscheck.i386 0:1.0.3-1.el5
Updated: dahdi.i686 0:2.2.0.2-5 dahdi-devel.i686 0:2.2.0.2-5 kernel-module-dahdi.i686 0:2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 kernel-module-dahdi-xen.i686 0:2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 mysql.i386 0:5.0.77-3.el5 mysql-devel.i386 0:5.0.77-3.el5 mysql-server.i386 0:5.0.77-3.el5 nfs-utils.i386 1:1.0.9-42.el5 nspr.i386 0:4.7.5-1.el5_4 openssh.i386 0:4.3p2-36.el5 openssh-clients.i386 0:4.3p2-36.el5 openssh-server.i386 0:4.3p2-36.el5 openssl.i686 0:0.9.8e-12.el5 openssl-devel.i386 0:0.9.8e-12.el5
Complete!
[root@greek ~]#

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.