Εγκατάσταση Open Terminal Here

Δώστε στο τερματικό:

sudo aptitude install nautilus-open-terminal