Εγκατάσταση etherpad-lite σε δικό σας server

Πολλοί έχουν συνηθίσει να δουλεύουν κείμενα, άρθρα κλπ με υπηρεσίες etherpad (πχ δείτε το http://titanpad.com/). Θα μου πείτε γιατί να μην το κάνω στο Google Docs; Γίνεται και αυτό αλλά αφενός θα κάτσε πολύ βαρύ για μεγάλη ομάδα, αφετέρου μπορεί να μην έχουν όλοι λογαριασμό της Google.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το etherpad-lite σε δικό σας server με πολύ απλές κινήσεις. Μπορείτε να το πάρετε από Git.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν:

1. Φτάξτε ένα χρήστη etherpad.
sudo adduser --system --home=/opt/etherpad --group etherpad


2. Εγκαταστήστε τα απαραίτητα για να εγκαταστήσετε το etherpad.

sudo apt-get install gzip git-core curl python libssl-dev build-essential abiword python-software-properties


3. Πρέπει να εγκαταστήσετε τα node.js και npm. Υπάρχει ο εύκολος τρόπος (να προσθέσετε το αποθετήριο) ή ο δύσκολος τρόπος (από το πηγαίο αρχείο). Εγώ προσωπικά δεν κατάφερα να το κάνω μέσω αποθετηρίου, οπότε θα σας δούμε από πηγαίο αρχείο.

Θα εγκαταστήσετε το node.js. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από την διεύθυνση http://nodejs.org/. Δώστε τις παρακάτω εντολές:

sudo su - etherpad -s /bin/bash

mkdir ~/local

cd ~/local

wget http://nodejs.org/dist/v0.10.8/node-v0.10.8.tar.gz

tar -zxvf node-v0.10.8.tar.gz

cd node-v0.10.8

./configure –-prefix=$HOME/local/node

make


Ανοίξτε νέο τερματικό (χωρίς να κλείσετε το πρώτο) και δώστε:

cd /opt/etherpad/local/node-v0.10.8

make install


Κλείστε το δεύτερο τερματικό και επιστρέψτε στο αρχικό σας τερματικό και δώστε τις εντολές:

echo ‘export PATH=$HOME/local/node/bin:$PATH’ >> ~/.profile

echo ‘export NODE_PATH=$HOME/local/node:$HOME/local/node/lib/node_modules’ >> ~/.profile

source ~/.profile


4. Τώρα σειρά παίρνει το NPM. Σε τερματικό δώστε την εντολή:

curl -s https://npmjs.org/install.sh > npm-install-$$.sh


5. Εγκαταστείστε το Etherpad Lite. Σε νέο τερματικό, δώστε τις εντολές:

sudo su - etherpad -s /bin/bash

mkdir ~/local

mkdir ~/local/etherpad

cd ~/local/etherpad

git clone git://github.com/ether/etherpad-lite.git

cd etherpad-lite

bin/run.sh


Τώρα δώστε την http://localhost:9001/ ή την διεύθυνση του δικού σας server. Η εικόνα που θα δείτε είναι η παρακάτω:

Etherpad-Lite


6. Επόμενο βήμα είναι να εκκινεί το etherpad-lite ως υπηρεσία.

Σε νέο τερματικό, δώστε τις εντολές.

sudo mkdir /var/log/etherpad-lite

sudo chown etherpad /var/log/etherpad-lite

sudo chown -R etherpad /var/log/etherpad-lite

sudo nano /etc/init/etherpad-lite.conf


Στον editor, γράψτε τα παρακάτω:
description "etherpad-lite"


start on started networking
stop on runlevel [!2345]

env EPHOME=/opt/etherpad/local/etherpad/etherpad-lite
env EPLOGS=/var/log/etherpad-lite
env EPUSER=etherpad


pre-start script
cd $EPHOME
mkdir $EPLOGS ||true
chown $EPUSER:admin $EPLOGS ||true
chmod 0755 $EPLOGS ||true
chown -R $EPUSER:admin $EPHOME/var ||true
$EPHOME/bin/installDeps.sh >> $EPLOGS/error.log || { stop; exit 1; }
end script

script
cd $EPHOME/
exec su -s /bin/sh -c 'exec "$0" "$@"' $EPUSER -- node node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js \
>> $EPLOGS/access.log \
2>> $EPLOGS/error.log
end script


Αφού αποθηκεύσετε, εκτελέστε σε τερματικό την εντολή:

sudo start etherpad-lite


Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και διάφορα πρόσθετα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Etherpad-liteInstallation

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.