Εγκατάσταση NFS διακομιστή και πελάτη σε openSUSE 13.1

Το NFS επιτρέπει σε ένα σύστημα να μοιραστεί καταλόγους και αρχεία με άλλα συστήματα, μέσω ενός δικτύου. Με τη χρήση του NFS, οι χρήστες και τα προγράμματα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένα συστήματα σχεδόν σαν να ήταν τοπικά αρχεία.

Κάποια από τα πιο αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα που προσφέρει το NFS είναι:

1. Οι τοπικοί σταθμοί εργασίας χρησιμοποιούν λιγότερο χώρο στο δίσκο επειδή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται συχνά, μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μηχάνημα και να παραμείνουν ακόμη προσβάσιμα σε άλλους μέσω του δικτύου.

2. Δεν χρειάζεται οι χρήστες να έχουν ξεχωριστούς αρχικούς καταλόγους σε κάθε μηχάνημα του δικτύου. Οι αρχικοί κατάλογοι μπορούν να τοποθετηθούν στον εξυπηρετητή NFS και να είναι διαθέσιμοι μέσω του δικτύου.

3. Οι συσκευές αποθήκευσης όπως οι συσκευές δισκέτας, CDROM και USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα μηχανήματα στο δίκτυο. Αυτό μπορεί να μειώσει τον αριθμό των αφαιρούμενων συσκευών που υπάρχουν στο δίκτυο.

Αρχικά, υποθέτουμε ότι έχουμε τα παρακάτω μηχανήματα:
NFS Server IP Address : 192.168.1.100

NFS Client IP Address : 192.168.1.101


Στον οδηγό αυτό θα δούμε:


Εγκατάσταση Server


Πολύ απλά εκτελέστε στο τερματικό την παρακάτω εντολή ως root:
# zypper in nfs-kernel-server


Στην συνέχεια εκκινήστε τις υπηρεσίες rpcbind και nfs.
# systemctl enable rpcbind.service
# systemctl start rpcbind.service
# systemctl enable nfsserver.service
# systemctl start nfsserver.service


Εγκατάσταση πελάτη (client)


Εκτελέστε στο τερματικό την παρακάτω εντολή ως root:
# zypper in nfs-client


Δημιουργία κοινόχρηστων NFS καταλόγων (server)


Δημιουργήστε ένα κατάλογο με όνομα ‘/var/diamond_share’ στον server και δώστε δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στους χρήστες.
# mkdir /var/diamond_share
# chmod 755 /var/diamond_share/


"Εξαγωγή" των κοινόχρηστων NFS καταλόγων (server)


Τώρα πρέπει να επεξεργαστούμε το αρχείο /etc/exports στον server όπου υπάρχουν οι κοινόχρηστοι NFS κατάλογοι. Ουσιαστικά θα καθορίσουμε τους κοινόχρηστους /home και /var/diamond_share ως κοινόχρηστους NFS καταλόγους και ορίζουμε την πρόσβαση στον κατάλογο /home ως root.
# nano /etc/exports


Και προσθέστε το κείμενο
# See the exports(5) manpage for a description of the syntax of this file.
# This file contains a list of all directories that are to be exported to
# other computers via NFS (Network File System).
# This file used by rpc.nfsd and rpc.mountd. See their manpages for details
# on how make changes in this file effective.

/home 192.168.0.101(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
/var/diamond_share 192.168.0.101(rw,sync,no_subtree_check)


Τι σημαίνουν τα παραπάνω;
/var/diamond_share και /home - κατάλογοι που διαμοιράζονται
192.168.1.101 - η διεύθυνση IP των πελατών (clients)
rw - Δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στον φάκελο
sync - Συγχρονισμός των διαμοιρασμένων καταλόγων
no_root_squash - Πρόσβαση από τον root
no_all_squash - Πρόσβαση χρήστη

Οτιδήποτε αλλαγή και αν κάνετε, πρέπει να εκτελέσετε την εντολή:
# exportfs -a


Επανεκκινήστε τις υπηρεσίες rpcbind και nfs.
# systemctl restart rpcbind.service
# systemctl restart nfsserver.service


Προσάρτηση των κοινόχρηστων NFS καταλόγων (client)


Τώρα πάμε στον client και δημιουργούμε τους καταλόγους που θέλουμε.
# mkdir -p /mnt/nfs/home # mkdir -p /mnt/nfs/var/diamond_share


Από προεπιλογή, το τείχος προστασίας δεν επιτρέπει απομακρυσμένους πελάτες να συνδεθούν στον διακομιστή NFS. Για να επιτρέπεται, πρέπει να πάτε YAST control center -> Security and Users -> Firewall.

Εκεί δείτε το Επιτρεπόμενες Υπηρεσίες (Allowed Services). Επιλέξτε Πελάτης NFS (και αντίστοιχα Διακομιστής NFS για τον server) και πατήστε προσθήκη. Στη συνέχεια πατήστε επόμενο για να ανοίξει η αντίστοιχη πόρτα στο firewall.Στη συνέχεια κάνουμε προσάρτηση:
# mount 192.168.0.100:/home /mnt/nfs/home
# mount 192.168.0.100:/var/diamond_share /mnt/nfs/var/diamond_share


Με την εντολή df -h πρέπει να βλέπετε κάτι σαν το παρακάτω (τα μεγέθη είναι ενδεικτικά):

[...]
192.168.0.100:/home/ 12G 1.5G 9.6G 13% /mnt/nfs/home
192.168.0.100:/var/diamond_share 12G 1.5G 9.6G 13% /mnt/nfs/var/diamond_share

και με την εντολή mount πρέπει να βλέπετε κάτι σαν:

[...]
192.168.0.100:/home/ on /mnt/nfs/home type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.15,local_lock=none,addr=192.168.0.100)
192.168.0.100:/var/nfs on /mnt/nfs/var/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.15,local_lock=none,addr=192.168.0.100)

Αυτόματη προσάρτηση των κοινόχρηστων NFS καταλόγων κατά την εκκίνηση (client)


Θα πρέπει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο /etc/fstab.
# nano /etc/fstab


και να προσθέσετε τις παρακάτω γραμμές:
[...]
192.168.0.100:/home /mnt/nfs/home nfs rw,sync,hard,intr 0 0
192.168.0.100:/var/nfs /mnt/nfs/var/diamond_share nfs rw,sync,hard,intr 0 0


Και κάντε επανεκκίνηση.

Πηγές:
1. Setting Up An NFS Server And Client On OpenSUSE 12.2
2. Setup NFS Server On openSUSE 13.1
3. Linux NFS

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.